column
How Good is Google Bard′s Visual Understanding? An Empirical Study on Open Challenges
Haotong Qin, Ge-Peng Ji, Salman Khan, Deng-Ping Fan, Fahad Shahbaz Khan, Luc Van Gool
2023, 20(5): 605-613. DOI: 10.1007/s11633-023-1469-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
A Review and Outlook on Predictive Cruise Control of Vehicles and Typical Applications Under Cloud Control System
Bolin Gao, Keke Wan, Qien Chen, Zhou Wang, Rui Li, Yu Jiang, Run Mei, Yinghui Luo, Keqiang Li
2023, 20(5): 614-639. DOI: 10.1007/s11633-022-1395-3
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Machine Learning Methods in Solving the Boolean Satisfiability Problem
Wenxuan Guo, Hui-Ling Zhen, Xijun Li, Wanqian Luo, Mingxuan Yuan, Yaohui Jin, Junchi Yan
2023, 20(5): 640-655. DOI: 10.1007/s11633-022-1396-2
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
YuNet: A Tiny Millisecond-level Face Detector
Wei Wu, Hanyang Peng, Shiqi Yu
2023, 20(5): 656-665. DOI: 10.1007/s11633-023-1423-y
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Effective and Robust Detection of Adversarial Examples via Benford-Fourier Coefficients
Cheng-Cheng Ma, Bao-Yuan Wu, Yan-Bo Fan, Yong Zhang, Zhi-Feng Li
2023, 20(5): 666-682. DOI: 10.1007/s11633-022-1328-1
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
FedFV: A Personalized Federated Learning Framework for Finger Vein Authentication
Feng-Zhao Lian, Jun-Duan Huang, Ji-Xin Liu, Guang Chen, Jun-Hong Zhao, Wen-Xiong Kang
2023, 20(5): 683-696. DOI: 10.1007/s11633-022-1341-4
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
ECG Biometrics via Enhanced Correlation and Semantic-rich Embedding
Kui-Kui Wang, Gong-Ping Yang, Lu Yang, Yu-Wen Huang, Yi-Long Yin
2023, 20(5): 697-706. DOI: 10.1007/s11633-022-1345-0
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Dual-domain and Multiscale Fusion Deep Neural Network for PPG Biometric Recognition
Chun-Ying Liu, Gong-Ping Yang, Yu-Wen Huang, Fu-Xian Huang
2023, 20(5): 707-715. DOI: 10.1007/s11633-022-1366-8
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
YOLO-CORE: Contour Regression for Efficient Instance Segmentation
Haoliang Liu, Wei Xiong, Yu Zhang
2023, 20(5): 716-728. DOI: 10.1007/s11633-022-1379-3
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Transmission Line Insulator Defect Detection Based on Swin Transformer and Context
Yu Xi, Ke Zhou, Ling-Wen Meng, Bo Chen, Hao-Min Chen, Jing-Yi Zhang
2023, 20(5): 729-740. DOI: 10.1007/s11633-022-1355-y
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Biological Eagle-eye Inspired Target Detection for Unmanned Aerial Vehicles Equipped with a Manipulator
Yi-Min Deng, Si-Yuan Wang
2023, 20(5): 741-752. DOI: 10.1007/s11633-022-1342-3
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors