column
Editorial for Special Issue on Artificial Intelligence for Art
Luntian Mou, Feng Gao, Zijin Li, Jiaying Liu, Hongxun Yao, Johan F. Hoorn
2024, 21(1): 1-3. DOI: 10.1007/s11633-023-1386-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Cogeneration of Innovative Audio-visual Content: A New Challenge for Computing Art
Mengting Liu, Ying Zhou, Yuwei Wu, Feng Gao
2024, 21(1): 4-28. DOI: 10.1007/s11633-023-1453-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Exploring Variational Auto-encoder Architectures, Configurations, and Datasets for Generative Music Explainable AI
Nick Bryan-Kinns, Bingyuan Zhang, Songyan Zhao, Berker Banar
2024, 21(1): 29-45. DOI: 10.1007/s11633-023-1457-1
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Deep Video Harmonization by Improving Spatial-temporal Consistency
Xiuwen Chen, Li Fang, Long Ye, Qin Zhang
2024, 21(1): 46-54. DOI: 10.1007/s11633-023-1447-3
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Audio Mixing Inversion via Embodied Self-supervised Learning
Haotian Zhou, Feng Yu, Xihong Wu
2024, 21(1): 55-62. DOI: 10.1007/s11633-023-1441-9
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
AI for Supporting the Freedom of Drawing
Xiaohua Sun, Juexiao Qin
2024, 21(1): 63-88. DOI: 10.1007/s11633-023-1438-4
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Weakly Supervised Object Localization with Background Suppression Erasing for Art Authentication and Copyright Protection
Chaojie Wu, Mingyang Li, Ying Gao, Xinyan Xie, Wing W. Y. Ng, Ahmad Musyafa
2024, 21(1): 89-103. DOI: 10.1007/s11633-023-1455-3
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Deep Industrial Image Anomaly Detection: A Survey
Jiaqi Liu, Guoyang Xie, Jinbao Wang, Shangnian Li, Chengjie Wang, Feng Zheng, Yaochu Jin
2024, 21(1): 104-135. DOI: 10.1007/s11633-023-1459-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Multimodal Fusion of Brain Imaging Data: Methods and Applications
Na Luo, Weiyang Shi, Zhengyi Yang, Ming Song, Tianzi Jiang
2024, 21(1): 136-152. DOI: 10.1007/s11633-023-1442-8
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
A Knowledge-enhanced Two-stage Generative Framework for Medical Dialogue Information Extraction
Zefa Hu, Ziyi Ni, Jing Shi, Shuang Xu, Bo Xu
2024, 21(1): 153-168. DOI: 10.1007/s11633-023-1461-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
A Simple yet Effective Framework for Active Learning to Rank
Qingzhong Wang, Haifang Li, Haoyi Xiong, Wen Wang, Jiang Bian, Yu Lu, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Dejing Dou, Dawei Yin
2024, 21(1): 169-183. DOI: 10.1007/s11633-023-1422-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Stability and Generalization of Hypergraph Collaborative Networks
Michael K. Ng, Hanrui Wu, Andy Yip
2024, 21(1): 184-196. DOI: 10.1007/s11633-022-1397-1
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Boosting Multi-modal Ocular Recognition via Spatial Feature Reconstruction and Unsupervised Image Quality Estimation
Zihui Yan, Yunlong Wang, Kunbo Zhang, Zhenan Sun, Lingxiao He
2024, 21(1): 197-214. DOI: 10.1007/s11633-023-1415-y
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors