Most Read

1
Multi-dimensional Classification via Selective Feature Augmentation
Bin-Bin Jia , Min-Ling Zhang
2022, vol. 19, no. 1,  pp. 38-51, doi: 10.1007/s11633-022-1316-5
2

Knowing Your Dog Breed: Identifying a Dog Breed with Deep Learning

Punyanuch Borwarnginn , Worapan Kusakunniran , Sarattha Karnjanapreechakorn , Kittikhun Thongkanchorn
2021, vol. 18, no. 1,  pp. 45-54, doi: 10.1007/s11633-020-1261-0
3
A Framework for Distributed Semi-supervised Learning Using Single-layer Feedforward Networks
Jin Xie , San-Yang Liu , Jia-Xi Chen
2022, vol. 19, no. 1,  pp. 63-74, doi: 10.1007/s11633-022-1315-6
4
Message from the EiC
Tieniu Tan
2022, vol. 19, no. 1,  pp. 1-2, doi: 10.1007/s11633-022-1322-7
5
Probability Enhanced Entropy (PEE) Novel Feature for Improved Bird Sound Classification
Ramashini Murugaiya , Pg Emeroylariffion Abas , Liyanage Chandratilak De Silva
2022, vol. 19, no. 1,  pp. 52-62, doi: 10.1007/s11633-022-1318-3
6

Camera-based Basketball Scoring Detection Using Convolutional Neural Network

Xu-Bo Fu , Shao-Long Yue , De-Yun Pan
2021, vol. 18, no. 2,  pp. 266-276, doi: 10.1007/s11633-020-1259-7
7
A Review on Cooperative Robotic Arms with Mobile or Drones Bases
Larona Pitso Ramalepa , Rodrigo S. Jamisola Jr.
2021, vol. 18, no. 4,  pp. 536-555, doi: 10.1007/s11633-021-1299-7
8
Machine Learning for Brain Imaging Genomics Methods: A Review
Mei-Ling Wang , Wei Shao , Xiao-Ke Hao , Dao-Qiang Zhang
2023, vol. 20, no. 1,  pp. 57-78, doi: 10.1007/s11633-022-1361-0
9
Machine Learning for Cataract Classification/Grading on Ophthalmic Imaging Modalities: A Survey
Xiao-Qing Zhang , Yan Hu , Zun-Jie Xiao , Jian-Sheng Fang , Risa Higashita , Jiang Liu
2022, vol. 19, no. 3,  pp. 184-208, doi: 10.1007/s11633-022-1329-0
10
Large-scale Multi-modal Pre-trained Models: A Comprehensive Survey
Xiao Wang , Guangyao Chen , Guangwu Qian , Pengcheng Gao , Xiao-Yong Wei , Yaowei Wang , Yonghong Tian , Wen Gao
2023, vol. 20, no. 4,  pp. 447-482, doi: 10.1007/s11633-022-1410-8
11
VLP: A Survey on Vision-language Pre-training
Fei-Long Chen , Du-Zhen Zhang , Ming-Lun Han , Xiu-Yi Chen , Jing Shi , Shuang Xu , Bo Xu
2023, vol. 20, no. 1,  pp. 38-56, doi: 10.1007/s11633-022-1369-5
12
Robust Local Light Field Synthesis via Occlusion-aware Sampling and Deep Visual Feature Fusion
Wenpeng Xing , Jie Chen , Yike Guo
2023, vol. 20, no. 3,  pp. 408-420, doi: 10.1007/s11633-022-1381-9
13
Evolutionary Computation for Expensive Optimization: A Survey
Jian-Yu Li , Zhi-Hui Zhan , Jun Zhang
2022, vol. 19, no. 1,  pp. 3-23, doi: 10.1007/s11633-022-1317-4
14
Towards a New Paradigm for Brain-inspired Computer Vision
Xiao-Long Zou , Tie-Jun Huang , Si Wu
2022, vol. 19, no. 5,  pp. 412-424, doi: 10.1007/s11633-022-1370-z
15
Swarm Intelligence Research: From Bio-inspired Single-population Swarm Intelligence to Human-machine Hybrid Swarm Intelligence
Guo-Yin Wang , Dong-Dong Cheng , De-You Xia , Hai-Huan Jiang
2023, vol. 20, no. 1,  pp. 121-144, doi: 10.1007/s11633-022-1367-7
16
Pedestrian Attribute Recognition in Video Surveillance Scenarios Based on View-attribute Attention Localization
Wei-Chen Chen , Xin-Yi Yu , Lin-Lin Ou
2022, vol. 19, no. 2,  pp. 153-168, doi: 10.1007/s11633-022-1321-8
17
Paradigm Shift in Natural Language Processing
Tian-Xiang Sun , Xiang-Yang Liu , Xi-Peng Qiu ,  Xuan-Jing Huang
2022, vol. 19, no. 3,  pp. 169-183, doi: 10.1007/s11633-022-1331-6
18
Facial-sketch Synthesis: A New Challenge
Deng-Ping Fan , Ziling Huang , Peng Zheng , Hong Liu , Xuebin Qin , Luc Van Gool
2022, vol. 19, no. 4,  pp. 257-287, doi: 10.1007/s11633-022-1349-9
19
Visual Superordinate Abstraction for Robust Concept Learning
Qi Zheng , Chao-Yue Wang , Dadong Wang , Da-Cheng Tao
2023, vol. 20, no. 1,  pp. 79-91, doi: 10.1007/s11633-022-1360-1
20
A Performance Evaluation of Classic Convolutional Neural Networks for 2D and 3D Palmprint and Palm Vein Recognition
Wei Jia , Jian Gao , Wei Xia , Yang Zhao , Hai Min , Jing-Ting Lu
2021, vol. 18, no. 1,  pp. 18-44, doi: 10.1007/s11633-020-1257-9