Most Read

1
Multi-dimensional Classification via Selective Feature Augmentation
Bin-Bin Jia, Min-Ling Zhang
2022, vol. 19, no. 1, pp. 38-51, doi: 10.1007/s11633-022-1316-5
2
Message from the EiC
Tieniu Tan
2022, vol. 19, no. 1, pp. 1-2, doi: 10.1007/s11633-022-1322-7
3
A Framework for Distributed Semi-supervised Learning Using Single-layer Feedforward Networks
Jin Xie, San-Yang Liu, Jia-Xi Chen
2022, vol. 19, no. 1, pp. 63-74, doi: 10.1007/s11633-022-1315-6
4
Probability Enhanced Entropy (PEE) Novel Feature for Improved Bird Sound Classification
Ramashini Murugaiya, Pg Emeroylariffion Abas, Liyanage Chandratilak De Silva
2022, vol. 19, no. 1, pp. 52-62, doi: 10.1007/s11633-022-1318-3
5

Knowing Your Dog Breed: Identifying a Dog Breed with Deep Learning

Punyanuch Borwarnginn, Worapan Kusakunniran, Sarattha Karnjanapreechakorn, Kittikhun Thongkanchorn
2021, vol. 18, no. 1, pp. 45-54, doi: 10.1007/s11633-020-1261-0
6

Camera-based Basketball Scoring Detection Using Convolutional Neural Network

Xu-Bo Fu, Shao-Long Yue, De-Yun Pan
2021, vol. 18, no. 2, pp. 266-276, doi: 10.1007/s11633-020-1259-7
7
Machine Learning for Brain Imaging Genomics Methods: A Review
Mei-Ling Wang, Wei Shao, Xiao-Ke Hao, Dao-Qiang Zhang
2023, vol. 20, no. 1, pp. 57-78, doi: 10.1007/s11633-022-1361-0
8
Visual Superordinate Abstraction for Robust Concept Learning
Qi Zheng, Chao-Yue Wang, Dadong Wang, Da-Cheng Tao
2023, vol. 20, no. 1, pp. 79-91, doi: 10.1007/s11633-022-1360-1
9
A Review on Cooperative Robotic Arms with Mobile or Drones Bases
Larona Pitso Ramalepa, Rodrigo S. Jamisola Jr.
2021, vol. 18, no. 4, pp. 536-555, doi: 10.1007/s11633-021-1299-7
10
Evolutionary Computation for Expensive Optimization: A Survey
Jian-Yu Li, Zhi-Hui Zhan, Jun Zhang
2022, vol. 19, no. 1, pp. 3-23, doi: 10.1007/s11633-022-1317-4
11
Paradigm Shift in Natural Language Processing
Tian-Xiang Sun, Xiang-Yang Liu, Xi-Peng Qiu,  Xuan-Jing Huang
2022, vol. 19, no. 3, pp. 169-183, doi: 10.1007/s11633-022-1331-6
12
Towards a New Paradigm for Brain-inspired Computer Vision
Xiao-Long Zou, Tie-Jun Huang, Si Wu
2022, vol. 19, no. 5, pp. 412-424, doi: 10.1007/s11633-022-1370-z
13
Knowledge Mining: A Cross-disciplinary Survey
Yong Rui, Vicente Ivan Sanchez Carmona, Mohsen Pourvali, Yun Xing, Wei-Wen Yi, Hui-Bin Ruan, Yu Zhang
2022, vol. 19, no. 2, pp. 89-114, doi: 10.1007/s11633-022-1323-6
14
Dynamic Event-triggered Control and Estimation: A Survey
Xiaohua Ge, Qing-Long Han, Xian-Ming Zhang, Derui Ding
2021, vol. 18, no. 6, pp. 857-886, doi: 10.1007/s11633-021-1306-z
15
Machine Learning for Cataract Classification/Grading on Ophthalmic Imaging Modalities: A Survey
Xiao-Qing Zhang, Yan Hu, Zun-Jie Xiao, Jian-Sheng Fang, Risa Higashita, Jiang Liu
2022, vol. 19, no. 3, pp. 184-208, doi: 10.1007/s11633-022-1329-0
16
A Performance Evaluation of Classic Convolutional Neural Networks for 2D and 3D Palmprint and Palm Vein Recognition
Wei Jia, Jian Gao, Wei Xia, Yang Zhao, Hai Min, Jing-Ting Lu
2021, vol. 18, no. 1, pp. 18-44, doi: 10.1007/s11633-020-1257-9
17
Facial-sketch Synthesis: A New Challenge
Deng-Ping Fan, Ziling Huang, Peng Zheng, Hong Liu, Xuebin Qin, Luc Van Gool
2022, vol. 19, no. 4, pp. 257-287, doi: 10.1007/s11633-022-1349-9
18
Contrastive Self-supervised Representation Learning Using Synthetic Data
Dong-Yu She, Kun Xu
2021, vol. 18, no. 4, pp. 556-567, doi: 10.1007/s11633-021-1297-9
19
Towards Interpretable Defense Against Adversarial Attacks via Causal Inference
Min Ren, Yun-Long Wang, Zhao-Feng He
2022, vol. 19, no. 3, pp. 209-226, doi: 10.1007/s11633-022-1330-7
20
A Dynamic Resource Allocation Strategy with Reinforcement Learning for Multimodal Multi-objective Optimization
Qian-Long Dang, Wei Xu, Yang-Fei Yuan
2022, vol. 19, no. 2, pp. 138-152, doi: 10.1007/s11633-022-1314-7