column
Editorial for Special Issue on Large-scale Pre-training: Data, Models, and Fine-tuning
Ji-Rong Wen, Zi Huang, Hanwang Zhang
2023, 20(2): 145-146. DOI: 10.1007/s11633-023-1431-y
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Pre-training in Medical Data: A Survey
Yixuan Qiu, Feng Lin, Weitong Chen, Miao Xu
2023, 20(2): 147-179. DOI: 10.1007/s11633-022-1382-8
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Red Alarm for Pre-trained Models: Universal Vulnerability to Neuron-level Backdoor Attacks
Zhengyan Zhang, Guangxuan Xiao, Yongwei Li, Tian Lv, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Xin Jiang, Maosong Sun
2023, 20(2): 180-193. DOI: 10.1007/s11633-022-1377-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
A Study of Using Synthetic Data for Effective Association Knowledge Learning
Yuchi Liu, Zhongdao Wang, Xiangxin Zhou, Liang Zheng
2023, 20(2): 194-206. DOI: 10.1007/s11633-022-1380-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
EVA2.0: Investigating Open-domain Chinese Dialogue Systems with Large-scale Pre-training
Yuxian Gu, Jiaxin Wen, Hao Sun, Yi Song, Pei Ke, Chujie Zheng, Zheng Zhang, Jianzhu Yao, Lei Liu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang
2023, 20(2): 207-219. DOI: 10.1007/s11633-022-1387-3
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Multimodal Pretraining from Monolingual to Multilingual
Liang Zhang, Ludan Ruan, Anwen Hu, Qin Jin
2023, 20(2): 220-232. DOI: 10.1007/s11633-022-1414-4
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Offline Pre-trained Multi-agent Decision Transformer
Linghui Meng, Muning Wen, Chenyang Le, Xiyun Li, Dengpeng Xing, Weinan Zhang, Ying Wen, Haifeng Zhang, Jun Wang, Yaodong Yang, Bo Xu
2023, 20(2): 233-248. DOI: 10.1007/s11633-022-1383-7
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Compositional Prompting Video-language Models to Understand Procedure in Instructional Videos
Guyue Hu, Bin He, Hanwang Zhang
2023, 20(2): 249-262. DOI: 10.1007/s11633-022-1409-1
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Mitigating Spurious Correlations for Self-supervised Recommendation
Xin-Yu Lin, Yi-Yan Xu, Wen-Jie Wang, Yang Zhang, Fu-Li Feng
2023, 20(2): 263-275. DOI: 10.1007/s11633-022-1374-8
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
DynamicRetriever: A Pre-trained Model-based IR System Without an Explicit Index
Yu-Jia Zhou, Jing Yao, Zhi-Cheng Dou, Ledell Wu, Ji-Rong Wen
2023, 20(2): 276-288. DOI: 10.1007/s11633-022-1373-9
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Vision Enhanced Generative Pre-trained Language Model for Multimodal Sentence Summarization
Liqiang Jing, Yiren Li, Junhao Xu, Yongcan Yu, Pei Shen, Xuemeng Song
2023, 20(2): 289-298. DOI: 10.1007/s11633-022-1372-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors