column
Editorial for Special Issue on Brain-inspired Machine Learning
Zhaoxiang Zhang, Bin Luo, Jin Tang, Shan Yu, Amir Hussain
2022, 19(5): 347-349. DOI: 10.1007/s11633-022-1376-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Neural Decoding of Visual Information Across Different Neural Recording Modalities and Approaches
Yi-Jun Zhang, Zhao-Fei Yu, Jian. K. Liu, Tie-Jun Huang
2022, 19(5): 350-365. DOI: 10.1007/s11633-022-1335-2
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Efficient Visual Recognition: A Survey on Recent Advances and Brain-inspired Methodologies
Yang Wu, Ding-Heng Wang, Xiao-Tong Lu, Fan Yang, Man Yao, Wei-Sheng Dong, Jian-Bo Shi, Guo-Qi Li
2022, 19(5): 366-411. DOI: 10.1007/s11633-022-1340-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Towards a New Paradigm for Brain-inspired Computer Vision
Xiao-Long Zou, Tie-Jun Huang, Si Wu
2022, 19(5): 412-424. DOI: 10.1007/s11633-022-1370-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Clause-level Relationship-aware Math Word Problems Solver
Chang-Yang Wu, Xin Lin, Zhen-Ya Huang, Yu Yin, Jia-Yu Liu, Qi Liu, Gang Zhou
2022, 19(5): 425-438. DOI: 10.1007/s11633-022-1351-2
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Exploring the Brain-like Properties of Deep Neural Networks: A Neural Encoding Perspective
Qiongyi Zhou, Changde Du, Huiguang He
2022, 19(5): 439-455. DOI: 10.1007/s11633-022-1348-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Denoised Internal Models: A Brain-inspired Autoencoder Against Adversarial Attacks
Kai-Yuan Liu, Xing-Yu Li, Yu-Rui Lai, Hang Su, Jia-Chen Wang, Chun-Xu Guo, Hong Xie, Ji-Song Guan, Yi Zhou
2022, 19(5): 456-471. DOI: 10.1007/s11633-022-1375-7
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
EEG-based Emotion Recognition Using Multiple Kernel Learning
Qian Cai, Guo-Chong Cui, Hai-Xian Wang
2022, 19(5): 472-484. DOI: 10.1007/s11633-022-1352-1
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors