column
Paradigm Shift in Natural Language Processing
Tian-Xiang Sun, Xiang-Yang Liu, Xi-Peng Qiu,  Xuan-Jing Huang
2022, 19(3): 169-183. DOI: 10.1007/s11633-022-1331-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Machine Learning for Cataract Classification/Grading on Ophthalmic Imaging Modalities: A Survey
Xiao-Qing Zhang, Yan Hu, Zun-Jie Xiao, Jian-Sheng Fang, Risa Higashita, Jiang Liu
2022, 19(3): 184-208. DOI: 10.1007/s11633-022-1329-0
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Towards Interpretable Defense Against Adversarial Attacks via Causal Inference
Min Ren, Yun-Long Wang, Zhao-Feng He
2022, 19(3): 209-226. DOI: 10.1007/s11633-022-1330-7
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
TwinNet: Twin Structured Knowledge Transfer Network for Weakly Supervised Action Localization
Xiao-Yu Zhang, Hai-Chao Shi, Chang-Sheng Li, Li-Xin Duan
2022, 19(3): 227-246. DOI: 10.1007/s11633-022-1333-4
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Dense Face Network: A Dense Face Detector Based on Global Context and Visual Attention Mechanism
Lin Song, Jin-Fu Yang, Qing-Zhen Shang, Ming-Ai Li
2022, 19(3): 247-256. DOI: 10.1007/s11633-022-1327-2
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors