column
Distributed Deep Reinforcement Learning: A Survey and a Multi-player Multi-agent Learning Toolbox
Qiyue Yin, Tongtong Yu, Shengqi Shen, Jun Yang, Meijing Zhao, Wancheng Ni, Kaiqi Huang, Bin Liang, Liang Wang
2024, 21(3): 411-430. DOI: 10.1007/s11633-023-1454-4
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Parsing Objects at a Finer Granularity: A Survey
Yifan Zhao, Jia Li, Yonghong Tian
2024, 21(3): 431-451. DOI: 10.1007/s11633-022-1404-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Collective Movement Simulation: Methods and Applications
Hua Wang, Xing-Yu Guo, Hao Tao, Ming-Liang Xu
2024, 21(3): 452-480. DOI: 10.1007/s11633-022-1405-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Ripple Knowledge Graph Convolutional Networks for Recommendation Systems
Chen Li, Yang Cao, Ye Zhu, Debo Cheng, Chengyuan Li, Yasuhiko Morimoto
2024, 21(3): 481-494. DOI: 10.1007/s11633-023-1440-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
On Robust Cross-view Consistency in Self-supervised Monocular Depth Estimation
Haimei Zhao, Jing Zhang, Zhuo Chen, Bo Yuan, Dacheng Tao
2024, 21(3): 495-513. DOI: 10.1007/s11633-023-1474-0
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Structural Dependence Learning Based on Self-attention for Face Alignment
Biying Li, Zhiwei Liu, Wei Zhou, Haiyun Guo, Xin Wen, Min Huang, Jinqiao Wang
2024, 21(3): 514-525. DOI: 10.1007/s11633-023-1465-1
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Overhead-free Noise-tolerant Federated Learning: A New Baseline
Shiyi Lin, Deming Zhai, Feilong Zhang, Junjun Jiang, Xianming Liu, Xiangyang Ji
2024, 21(3): 526-537. DOI: 10.1007/s11633-023-1449-1
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Dual Frequency Transformer for Efficient SDR-to-HDR Translation
Gang Xu, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng
2024, 21(3): 538-548. DOI: 10.1007/s11633-023-1418-8
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
An Empirical Study on Google Research Football Multi-agent Scenarios
Yan Song, He Jiang, Zheng Tian, Haifeng Zhang, Yingping Zhang, Jiangcheng Zhu, Zonghong Dai, Weinan Zhang, Jun Wang
2024, 21(3): 549-570. DOI: 10.1007/s11633-023-1426-8
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Generalized Embedding Machines for Recommender Systems
Enneng Yang, Xin Xin, Li Shen, Yudong Luo, Guibing Guo
2024, 21(3): 571-584. DOI: 10.1007/s11633-022-1412-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Optimal Strategy for Aircraft Pursuit-evasion Games via Self-play Iteration
Xin Wang, Qing-Lai Wei, Tao Li, Jie Zhang
2024, 21(3): 585-596. DOI: 10.1007/s11633-022-1413-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Enhance the Performance of Directional Feature-based Palmprint Recognition by Directional Response Stability Measurement
Haitao Wang, Wei Jia
2024, 21(3): 597-614. DOI: 10.1007/s11633-023-1436-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors