column
AI in Human-computer Gaming: Techniques, Challenges and Opportunities
Qi-Yue Yin, Jun Yang, Kai-Qi Huang, Mei-Jing Zhao, Wan-Cheng Ni, Bin Liang, Yan Huang, Shu Wu, Liang Wang
2023, 20(3): 299-317. DOI: 10.1007/s11633-022-1384-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
A Survey on Recent Advances and Challenges in Reinforcement Learning Methods for Task-oriented Dialogue Policy Learning
Wai-Chung Kwan, Hong-Ru Wang, Hui-Min Wang, Kam-Fai Wong
2023, 20(3): 318-334. DOI: 10.1007/s11633-022-1347-y
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Deep Learning-based Moving Object Segmentation: Recent Progress and Research Prospects
Rui Jiang, Ruixiang Zhu, Hu Su, Yinlin Li, Yuan Xie, Wei Zou
2023, 20(3): 335-369. DOI: 10.1007/s11633-022-1378-4
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
A Survey on Collaborative DNN Inference for Edge Intelligence
Wei-Qing Ren, Yu-Ben Qu, Chao Dong, Yu-Qian Jing, Hao Sun, Qi-Hui Wu, Song Guo
2023, 20(3): 370-395. DOI: 10.1007/s11633-022-1391-7
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Dynamic Movement Primitives Based Robot Skills Learning
Ling-Huan Kong, Wei He, Wen-Shi Chen, Hui Zhang, Yao-Nan Wang
2023, 20(3): 396-407. DOI: 10.1007/s11633-022-1346-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Robust Local Light Field Synthesis via Occlusion-aware Sampling and Deep Visual Feature Fusion
Wenpeng Xing, Jie Chen, Yike Guo
2023, 20(3): 408-420. DOI: 10.1007/s11633-022-1381-9
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Masked Vision-language Transformer in Fashion
Ge-Peng Ji, Mingchen Zhuge, Dehong Gao, Deng-Ping Fan, Christos Sakaridis, Luc Van Gool
2023, 20(3): 421-434. DOI: 10.1007/s11633-022-1394-4
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Symmetric-threshold ReLU for Fast and Nearly Lossless ANN-SNN Conversion
Jianing Han, Ziming Wang, Jiangrong Shen, Huajin Tang
2023, 20(3): 435-446. DOI: 10.1007/s11633-022-1388-2
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors