column
Brain-inspired Intelligent Robotics: Theoretical Analysis and Systematic Application
Hong Qiao, Ya-Xiong Wu, Shan-Lin Zhong, Pei-Jie Yin, Jia-Hao Chen
2023, 20(1): 1-18. DOI: 10.1007/s11633-022-1390-8
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Federated Learning with Privacy-preserving and Model IP-right-protection
Qiang Yang, Anbu Huang, Lixin Fan, Chee Seng Chan, Jian Han Lim, Kam Woh Ng, Ding Sheng Ong, Bowen Li
2023, 20(1): 19-37. DOI: 10.1007/s11633-022-1343-2
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
VLP: A Survey on Vision-language Pre-training
Fei-Long Chen, Du-Zhen Zhang, Ming-Lun Han, Xiu-Yi Chen, Jing Shi, Shuang Xu, Bo Xu
2023, 20(1): 38-56. DOI: 10.1007/s11633-022-1369-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Machine Learning for Brain Imaging Genomics Methods: A Review
Mei-Ling Wang, Wei Shao, Xiao-Ke Hao, Dao-Qiang Zhang
2023, 20(1): 57-78. DOI: 10.1007/s11633-022-1361-0
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Visual Superordinate Abstraction for Robust Concept Learning
Qi Zheng, Chao-Yue Wang, Dadong Wang, Da-Cheng Tao
2023, 20(1): 79-91. DOI: 10.1007/s11633-022-1360-1
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Deep Gradient Learning for Efficient Camouflaged Object Detection
Ge-Peng Ji, Deng-Ping Fan, Yu-Cheng Chou, Dengxin Dai, Alexander Liniger, Luc Van Gool
2023, 20(1): 92-108. DOI: 10.1007/s11633-022-1365-9
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Pruning-aware Sparse Regularization for Network Pruning
Nan-Fei Jiang, Xu Zhao, Chao-Yang Zhao, Yong-Qi An, Ming Tang, Jin-Qiao Wang
2023, 20(1): 109-120. DOI: 10.1007/s11633-022-1353-0
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Swarm Intelligence Research: From Bio-inspired Single-population Swarm Intelligence to Human-machine Hybrid Swarm Intelligence
Guo-Yin Wang, Dong-Dong Cheng, De-You Xia, Hai-Huan Jiang
2023, 20(1): 121-144. DOI: 10.1007/s11633-022-1367-7
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors