column
Optimal Content Placement and Request Dispatching for Cloud-based Video Distribution Services
Zheng-Huan Zhang, Xiao-Fen Jiang, Hong-Sheng Xi
2016, 13(6): 529-540. DOI: 10.1007/s11633-016-1025-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Hybrid Collaborative Management Ring on Mobile Multi-agent for Cloud-P2P
Xiao-Long Xu, Nik Bessis, Peter Norrington
2016, 13(6): 541-551. DOI: 10.1007/s11633-016-1002-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
xBreeze/ADL: A Language for Software Architecture Specification and Analysis
Chen Li, Hong-Ji Yang, Mei-Yu Shi, Wei Zhu
2016, 13(6): 552-564. DOI: 10.1007/s11633-016-1028-9
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Object Tracking with Dual Field-of-view Switching in Aerial Videos
Yi Song, Shu-Xiao Li, Cheng-Fei Zhu, Hong-Xing Chang
2016, 13(6): 565-573. DOI: 10.1007/s11633-016-0949-7
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Security Analysis Model, System Architecture and Relational Model of Enterprise Cloud Services
Dang-Dang Niu, Lei Liu, Xin Zhang, Shuai Lü, Zhuang Li
2016, 13(6): 574-584. DOI: 10.1007/s11633-016-1014-2
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Finite-time Stabilization of a General Class of Nonholonomic Dynamic Systems via Terminal Sliding Mode
Yu-Qiang Wu, Cheng-Long Zhu, Zhong-Cai Zhang
2016, 13(6): 585-595. DOI: 10.1007/s11633-015-0931-9
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Bifurcation Control for a Duffing Oscillator with Delayed Velocity Feedback
Chang-Jin Xu, Yu-Sen Wu
2016, 13(6): 596-606. DOI: 10.1007/s11633-015-0944-4
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Predictive Zone Control of Pressure Management for Water Supply Network Systems
Dong-Ming Liu, Shao-Yuan Li
2016, 13(6): 607-614. DOI: 10.1007/s11633-015-0935-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Design of Decentralized Multi-input Multi-output Repetitive Control Systems
Edi Kurniawan, Zhen-Wei Cao, Maria Mitrevska, Zhi-Hong Man
2016, 13(6): 615-623. DOI: 10.1007/s11633-016-1013-3
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Analysis and Design of Scaling Optimal GPM-PID Control with Application to Liquid Level Control
Zhuo-Yun Nie, Rui-Juan Liu, Fu-Jiang Jin, Lai-Cheng Yan
2016, 13(6): 624-633. DOI: 10.1007/s11633-016-0998-y
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Nonlinear Longitudinal Attitude Control of an Unmanned Seaplane with Wave Filtering
Huan Du, Guo-Liang Fan, Jian-Qiang Yi
2016, 13(6): 634-642. DOI: 10.1007/s11633-016-0962-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
SCHMM-based Compensation for the Random Delays in Networked Control Systems
Yuan Ge, Yaoyiran Li
2016, 13(6): 643-652. DOI: 10.1007/s11633-016-1001-7
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
A New Approach to State Estimation for Uncertain Linear Systems in a Moving Horizon Estimation Setting
J. Garcia-Tirado, H. Botero, F. Angulo
2016, 13(6): 653-664. DOI: 10.1007/s11633-016-1015-1
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors