High-quality Reviews | On Evolutionary Computation, Deep Audio-visual Learning, Visual Tracking...

Dynamic Event-triggered Control and Estimation: A Survey

Xiaohua Ge, Qing-Long Han, Xian-Ming Zhang, Derui Ding

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-021-1306-z     

Citation:

Xiaohua Ge, Qing-Long Han, Xian-Ming Zhang, Derui Ding. Dynamic Event-triggered Control and Estimation: A Survey. International Journal of Automation and Computing,  vol. 18, no. 6, pp.857-886, 2021.  https://doi.org/10.1007/s11633-021-1306-z

 

 

Deep Audio-visual Learning: A Survey

Hao Zhu, Man-Di Luo, Rui Wang, Ai-Hua Zheng, Ran He

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-021-1293-0 

Citation:

Hao Zhu, Man-Di Luo, Rui Wang, Ai-Hua Zheng, Ran He. Deep Audio-visual Learning: A Survey. International Journal of Automation and Computing,  vol. 18, no. 3, pp.351-376, 2021.  https://doi.org/10.1007/s11633-021-1293-0

 

 

 

Evolutionary Computation for Large-scale Multi-objective Optimization: A Decade of Progresses

Wen-Jing Hong, Peng Yang, Ke Tang

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1253-0  

Citation:

Wen-Jing Hong, Peng Yang, Ke Tang. Evolutionary Computation for Large-scale Multi-objective Optimization: A Decade of Progresses. International Journal of Automation and Computing,  vol. 18, no. 2, pp.155-169, 2021.  https://doi.org/10.1007/s11633-020-1253-0

 

 

 

Computational Intelligence in Remote Sensing Image Registration: A survey

Yue Wu, Jun-Wei Liu, Chen-Zhuo Zhu, Zhuang-Fei Bai, Qi-Guang Miao, Wen-Ping Ma, Mao-Guo Gong

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1248-x

Citation:

Yue Wu, Jun-Wei Liu, Chen-Zhuo Zhu, Zhuang-Fei Bai, Qi-Guang Miao, Wen-Ping Ma, Mao-Guo Gong. Computational Intelligence in Remote Sensing Image Registration: A survey. International Journal of Automation and Computing,  vol. 18, no. 1, pp.1-17, 2021.  https://doi.org/10.1007/s11633-020-1248-x

  

 

 

A Comprehensive Review of Group Activity Recognition in Videos

Li-Fang Wu, Qi Wang, Meng Jian, Yu Qiao, Bo-Xuan Zhao

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1258-8    

Citation:

Li-Fang Wu, Qi Wang, Meng Jian, Yu Qiao, Bo-Xuan Zhao. A Comprehensive Review of Group Activity Recognition in Videos. International Journal of Automation and Computing,  vol. 18, no. 3, pp.334-350, 2021.  https://doi.org/10.1007/s11633-020-1258-8

 

 

 

Advances in Deep Learning Methods for Visual Tracking: Literature Review and Fundamentals

Xiao-Qin Zhang, Run-Hua Jiang, Chen-Xiang Fan, Tian-Yu Tong, Tao Wang, Peng-Cheng Huang

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1274-8

Citation:

Xiao-Qin Zhang, Run-Hua Jiang, Chen-Xiang Fan, Tian-Yu Tong, Tao Wang, Peng-Cheng Huang. Advances in Deep Learning Methods for Visual Tracking: Literature Review and Fundamentals. International Journal of Automation and Computing,  vol. 18, no. 3, pp.311-333, 2021.  https://doi.org/10.1007/s11633-020-1274-8

 

 

 

Evolutionary Computation in Social Propagation over Complex Networks: A Survey

Tian-Fang Zhao, Wei-Neng Chen, Xin-Xin Ma, Xiao-Kun Wu

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-021-1302-3     

Citation:

Tian-Fang Zhao, Wei-Neng Chen, Xin-Xin Ma, Xiao-Kun Wu. Evolutionary Computation in Social Propagation over Complex Networks: A Survey. International Journal of Automation and Computing,  vol. 18, no. 4, pp.503-520, 2021.  https://doi.org/10.1007/s11633-021-1302-3

 

 

 

Ensuring the Correctness of Regular Expressions: A Review

Li-Xiao Zheng, Shuai Ma, Zu-Xi Chen, Xiang-Yu Luo

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-021-1301-4  

Citation:

Li-Xiao Zheng, Shuai Ma, Zu-Xi Chen, Xiang-Yu Luo. Ensuring the Correctness of Regular Expressions: A Review. International Journal of Automation and Computing,  vol. 18, no. 4, pp.521-535, 2021.  https://doi.org/10.1007/s11633-021-1301-4

 

 

 

fMRI-based Decoding of Visual Information from Human Brain Activity: A Brief Review

Shuo Huang, Wei Shao, Mei-Ling Wang, Dao-Qiang Zhang

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1263-y  

Citation:

Shuo Huang, Wei Shao, Mei-Ling Wang, Dao-Qiang Zhang. fMRI-based Decoding of Visual Information from Human Brain Activity: A Brief Review. International Journal of Automation and Computing,  vol. 18, no. 2, pp.170-184, 2021.  https://doi.org/10.1007/s11633-020-1263-y

  • Share:
Release Date: 2022-05-18 Visited: